SMS Ontvangen / Received SMS from Hensel Hosting

Please scroll down for the English version

Als u op deze pagina belandt, dan heeft u waarschijnlijk een SMS ontvangen vanuit ons administratie systeem.

Onze excuses dat we u op deze manier lastig vallen, we doen dit slechts bij hoge uitzondering.

In dit geval kunnen we al weken lang niemand via email bereiken, terwijl deze account op het punt staat om afgesloten te worden, omdat een rekening langer dan 6 weken open staat. In dit geval sturen we een SMS naar alle contactpersonen van de account in een laatste poging iemand te bereiken.

Wat kunt u doen?

Neem direct contact met ons op, en geef eventueel de juiste contactgegevens door van degene die over de factuur gaat.
Vermeld s.v.p. het account nummer. Dat staat ook in de SMS.
Betreft het een misverstand, dan kunt u dit ook doorgeven. Daarnaast kunt u uiteraard ook altijd terecht in het control panel, waar de factuur betaald kan worden en ook gegevens van de organisatie en/of contactpersonen kunnen worden aangepast.

https://support.henselhosting.nl/contact

Afmelden?

Afmelden kan op dit moment alleen door de hele contactpersoon bij de account te verwijderen. Dit kan ook via het control panel.
We raden dit alleen aan als u niets (meer) met de account te maken heeft, omdat het hier gaat om in een laatste poging iemand te bereiken.

https://support.henselhosting.nl/contact


If you landed on this page, you have probably received an SMS from our administration system.
We apologize for bothering you in this way, we only do this in exceptional cases.
In this case we have not been able to contact anyone via email for weeks, while this account is about to be closed because an invoice has been open for longer than 6 weeks. In this case we will send an SMS to all contacts of the account in one last attempt to reach someone.
What can you do?
Contact us immediately and, if necessary, provide the correct contact details of the person handling the invoice.
Please include the account number. That is also stated in the SMS.
If it concerns a misunderstanding, you can also report this. In addition, you can always go to the control panel, where the invoice can be paid and information about the organization and/or contact persons can be updated.
Opt out?
You can currently only opt out by removing the entire contact person from the account. This can also be done via the control panel.
We only recommend this if you have no longer anything to do with the account, as this is a last-effort attempt to reach someone.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.