Klachten over onrechtmatige inhoud / Notice and Takedown procedure

View English version

Als je van mening bent dat er onmiskenbaar onrechtmatige inhoud op een website staat die bij ons gehost wordt, kun je klacht bij ons indienen. Wij behandelen klachten aan de hand van de Gedragscode Notice and Takedown voor Nederlandse providers.

Het doel van de NTD-code is om te zorgen dat een melding altijd afgehandeld wordt. Dit betekent dus niet dat de inhoud altijd verwijderd moet worden. Het kan immers zijn dat er melding wordt gemaakt van een site die uiteindelijk niet in strijd met de wet blijkt te zijn.

Bij wie moet ik een Notice and Takedown verzoek uitbrengen als ik onrechtmatige of strafbare informatie op internet ontdek?

Bij voorkeur bij degene die de informatie geplaatst heeft. Maar dat is niet altijd wenselijk of mogelijk. In dat geval stelt de code dat u moet opschalen naar de organisatie die het dichtste bij de bron zit. Dat kan bijvoorbeeld de beheerder van een webforum zijn, of als die onbekend is de eigenaar van de website. Als ook die niet bekend is, wordt er gekeken naar degene die de website host. Dus hoe dichter u bij de bron bent, hoe beter. Per situatie moet bekeken worden wie de eerstvolgende partner is in de hele keten.*

De partijen zijn, in volgorde van benaderen, als volgt:

  • Allereerst de persoon of organisatie die de content heeft geplaatst.
  • Vervolgens de beheerder van de website.
  • Als daar geen resultaat uit komt, de houder van de domeinnaam.
  • Daarna kun je de hostingprovider benaderen.
  • Ten slotte kun je contact zoeken met de de registrar van de domeinnaam.


De klager dient de klacht te motiveren met ondubbelzinnige bewijslast en duidelijkmaking van het hebben van belang met betrekking tot de klacht. Dit kan het beste met behulp van screenshots en directe links naar inhoud.

Wij zullen vervolgens de klacht beoordelen. Mochten we besluiten dat er geen sprake is van onrechtmatige of strafbare inhoud, dan zullen wij de melder hiervan op de hoogte stellen met een onderbouwde reactie.

Is er onmiskenbaar sprake van onrechtmatige of strafbare inhoud, dan dient Hensel Hosting er voor te zorgen dat deze inhoud wordt verwijderd.

Als er niet onmiskenbaar duidelijk is dat het onrechtmatige inhoud betreft, dan zullen wij onze klant op de hoogte van de klacht stellen en de klant verzoeken om de inhoud te verwijderen of direct contact met de melder op te nemen. Als klager en klant er samen niet uit komen, dan zal een gerechtelijke uitspraak uitkomst moeten bieden. Hiervoor zal de klager aangifte van het strafbare feit moeten doen.

Een Notice and Take Down verzoek kun je indienen via ons contact formulier

*Bron: https://ecp.nl/werkgroep-notice-and-takedown

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.